It's all about being your best

Hej kompisar!

 

Just nu sitter jag i badet, ifall ni skulle vara nyfikna på vad jag hittade på! Min träningsvärk i armarna (vaginavecken) de som sitter vid armhålan, är fan värre än vad de var i går! Idioti.. Hade rygg och biceps på gymmet idag, om jag dog eller? Inte jag men mina armar..men slet igenom passet och var nöjd när jag gick där ifrån. MEN idag ville jag prata om att alltid vara ditt bästa jag inte bara inom träning utan inom allt! Men syftet är just träning..idag..just nu..(gay)

 

Så jag vill ta upp några saker som jag anser är viktigt inom träning och vad man bör ta hänsyn till (ta detta inlägg med en nypa salt)

 

"Träna utan musik" Nej, nej och åter igen nej. Du får lov att träna utan musik om du har en träningskompis med dig som du apgärna vill snacka dig igenom passet med. Annars är det som så att forskning visar att bra musik gör att du tränar bättre! Så inskaffa er ett par feta hörlurar som är för svettiga pass och sätt ihop en grym lista med låtar. Bra hip hop eller fet dödsmetall.

 

"Bära tråkiga träningskläder" Ja men ursäkta mig för att jag matchar mina skor med min sport-BH, jag gillar att träna när man har snygga kläder. Vi tjejer tar väl mycket redan som det är? Vi duschar för länge, fixar håret för länge och att välja rätt kläder tar en evighet så låt oss ha detta! Det är ingen jävla modevisning kan killar påpeka, men jo, jo det är det! För oss själva. Man behöver inte sminka sig till gymmet (vem fan gör det?) men låt oss ha snygga kläder!

 

"Börja på måndag" Fuck that, du börjar idag! Om klockan så är 15,00! Många anser att måndagar är standard dagen till att börja träna, börja äta nyttigt, odla nytt skägg. Men problemet är att du börjar på måndag, med ett mål du knappt själv vet och ingen annan heller. Vilket gör att när veckan är slut och du ser ingen skillnad (för ingen annan ser skillnad, för de har inte en jävla aning om vad du gör) så skiter du i allt som har med träning att göra.

 

"Vafan jag har ätit godis, nu kan jag skita i resten av dagen" Okej det är så det fungerar, aja men då kan jag typ skita i alla mina dagar och bara ligga och löka. Folk har fått för sig att ifall de intalar sig själva i att hela dagen är förstörd för att du gjorde ett litet misstag (tog en kaka vid halv tre fikat) så kan man lika gärna skita i resten av dagen! Det funkar inte så! Varför ska man se det som misstag? Vill du ta din förbannade kaka, GÖR DET! men låt inte det förstöra din dag, fortsätt som vanligt efter det?

 

"Jag vill gå ner i vikt men det funkar inte, så jag skiter i det" Okej detta är en vanlig fråga som jag med får av kära vänner. Hur i helvete man går ner i vikt. Ja allt, precis allt handlar om kcal in vs kcal ut. Simple as fuck. Det krångliga kan vara att veta, hur mycket kcal förbränner jag? Hur mycket äter jag? Det finns kalasbra appar för detta, Shapeupclub är en och fatsecret är en. De förklarar precis hur mycket onödig skit du trycker i dig. Jag kan ta mig som exempel, jag är inte speciellt stor eller lång.

 

P: 21 år

Vikt 53

Längd 164

Kcal i vila 1460

Vill gå ner 300 kg

 

Mål ca 1000 kcal per dag, om jag inte gör någonting mer än att sitta på röven! Ju mindre du är desto svårare att gå ner i vikt, vet ni varför? För vi ska inte gå ner i vikt :D !!!!!

 

Jag som tränar ligger på ca 2100 kcal per dag då jag förbränner runt 500-600 under varje pass vilket gör att jag landar på enbart 1600 kcal per dag. När man ska gå ner i vikt säger proffsen att du bör ligga på ett underskott av 500 kcal för att hälsosamt gå ner i vikt. "Nutrilett släng dig i väggen"

Absolut så kommer du att gå ner i vikt om du äter 3 piggelin och 2 cheeseburgare om dagen, men är det speciellt hälsosamt? Får du en tajt snygg kropp av detta? Hur tror du dina vener och artärer ser ut? Du kommer säkerligen att få se din drömsiffra på vågen, men hur kommer din kropp se ut? Jag har gjort ett inlägg om detta innan, läs det HÄR nu..jävla bra inlägg, ska kopiera över det till denna bloggen!

 

Nu orkar jag inte skriva mer om detta mantra. Puss på er mina små enhörningar.

 

//Translate

Hello Friends !

 

Right now I'm in the bath, if you would be curious as to what Im doing! The pain in my arms ( vaginal folds ) those things sitting at the armpits, is hell worse than they were yesterday ! Idiotized .. Did back and biceps at the gym today, if I died or something? Not me but my arms .. but tore through the session and was pleased when I walked away . BUT today I wanted to talk about always being your best self not only in training but in everything ! But the purpose is just training .. today .. right now .. ( Gay)

 

So I want to talk about a few things that I believe are important when you workout, and what should be taken into account ( take this post with a grain of salt)

 

" Workout without Music " No, no and again no . You are allowed to workout without music if you have a workout partner with you as you realy want to talk you through the session with . Otherwise it is as such that research shows that good music makes you work better! So obtaining the permission you a couple of fat headphones for sweaty workouts and put together an awesome list of songs . Good hip hop or hardcore death metal .

 

" Wearing your boring workout clothes " Yes , but excuse me if I match my shoes with my sports bra , I like to workout when I have nice clothes . We girls are taking too much already as it is? We shower too long, fix our hair for a long time and choosing the right clothes takes forever so let us have it ! It's not a fucking fashion show guys can point out , but yes , yes it is! For ourselves. You do not wear make-up to the gym ( who the hell does? ) But let us have nice clothes !

 

"Starting on Monday, " Fuck that , starting today! If the clock so is 15.00 ! Many believe that Mondays are the standard day to start exercising , start eating healthy , growing new beard. But the problem is that you start on Monday, with a goal you barely know yourself and nobody else does either . Which means that when the week is over and you see no difference ( for no one else can see the difference , because they do not have a fucking clue what you're doing ) then you ignor all aspects of a healthy linving for the rest of your life!

 

"What the hell , I 've eaten candy, now I can give a shit about the rest of the day," Okay this is how it works , well then I can like ignor all my days and just lie and get fat. People have gotten the idea that if they keep telling themselves that the whole day is ruined because you made a small mistake (took a cake at half past two certificates) so you might as well give a shit about the rest of the day! It does not work that way! Why should this be seen as mistakes? If you want to take your damn cake , DO IT ! but do not let it ruin your day, continue as normal after that?

 

"I want to lose weight but it does not work , so I do not care " Okay this is a common question that I get from my dear friends. How the hell you lose weight. Yes everything, absolutely everything is about calories in vs. calories out . Simple as fuck . It may be complicated to know how much calories you burn ? How much do I eat ? There are very attractive applications for this , Shapeupclub is a and FatSecret is one. They explain just how much unnecessary crap you put in you. I can take myself as an example , I'm not especially large or long.

 

P : 21 years

Weight 53

Length 164

Calories in rest 1460

Want to lose 300 kg

 

Finish around 1000 calories per day, if I do nothing more than sit on my ass ! The smaller you are the more difficult to lose weight , you know why? Because we should not lose weight : D ! !

 

I working out and eat about 2100 calories per day when I burn around 500-600 during each workout so that I land on only 1600 kcal per day. When you want to lose weight the pros say that you should be on a deficit of 500 calories for healthy ann effective weightloss . " Nutrilett throw yourself in the wall"

Absolutely , you will lose weight if you eat 3 ice creams and 2 cheeseburgers a day, but it is especially healthy? Do you get a tight looking body of this ? How do you think your veins and arteries look like ? You will surely see your dream number on the scale , but how will you body look like? I made a post about this before on my old blog , read it HERE now .. damn good post , should copy it over to this blog !

 

Now I am not able to write more about this mantra . Hugs to you my little unicornsStalker?

Namn:


E-postadress:


URL / Bloggadress:


Din Kommentar: